20.01.2022 | Социальная сфера

Головне управління Держпраці в Одеській області: підсумки року

Охорона праці, цивілізовані стосунки між роботодавцем і працівником, захист права на легальну зарплату, запобігання виробничому травматизму – все це безпосередньо стосується кожного українця.

Опікується цим широким колом питань і здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю Головне управління Держпраці в Одеській області. Підсумки його діяльності протягом року, що минув, підвів начальник управління Сергій Байдюк, відповівши на важливі питання стосовно діяльності відомства.

– Сергію Васильовичу, розкажіть у загальних рисах про діяльність Головного управління Держпраці в Одеській області.

– Діяльність Головного управління Держпраці в Одеській області направлена на реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб на території Одеської області.

Головне управління також активно співпрацює з Одеською обласною державною адміністрацією. Дуже вдячні голові Одеської обласної державної адміністрації Сергію Гриневецькому за сприяння в обговоренні існуючих проблем та їх вирішенні.

– Пропоную спершу приділити увагу питанням охорони праці. Які завдання стоять перед Головним управлінням? З якими проблемами на підприємствах стикаються фахівці Головного управління? Чому все ж таки відбувається травматизм? Що потрібно покращити?

– Основоположний документ в галузі охорони праці, яким керується Головне управління, це Закон України «Про охорону праці». Законом прописано як реалізувати свої права на охорону життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, як регулюються відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Серед завдань, які стоять перед Головним управлінням за даним напрямком озвучу основні:

– реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду;
– комплексне управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні в межах повноважень;
– державне регулювання і контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
– державний нагляд (контроль) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку, та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

Що стосується проблем, з якими ми стикаємося, та які потребують негайного вирішення. Щорічно під час проведення перевірок стану промислової безпеки і охорони праці на підприємствах виявляється значна кількість порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Системно на підприємствах не вирішуються проблемні питання, що перетворюються у фактори негативного впливу на стан промислової безпеки:

– недостатньо фінансуються заходи з охорони праці;
– не створюються відповідні служби з охорони праці;
– працівники не забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно норм;
– на незадовільному рівні готуються працюючі та фахівці з питань охорони праці;
– не забезпечується організація проведення періодичних медоглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці;
– недостатньо інформуються щодо проблем охорони праці.
– на низькому рівні контроль за станом охорони праці на підприємствах.

Рівень безпеки будь-яких робіт у суспільному виробництві значною мірою залежить від рівня правового забезпечення цих питань, тобто від якості та повноти викладення відповідних вимог в законах та інших нормативно-правових актах. Для вирішення існуючих проблем в сфері охорони праці необхідна ефективна взаємодія всіх органів державної влади та громадськості, а також реалізація як на державному, так і на місцевих рівнях відповідних програм, спрямованих на корінне покращення умов і охорони праці.

Реалізація цих програм дозволить розробити і впровадити науково-обґрунтовану державну систему наглядової, навчально-методичної та контрольної діяльності у сфері охорони праці; вирішити питання науково-методичного та інформаційного забезпечення з питань охорони праці на національному та регіональному рівнях та багато іншого, що дозволить здійснити комплексне вирішення задач охорони праці, забезпечити пріоритет життя і здоров‘я працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності і створити безпечні та здорові умови праці на підприємствах і в організаціях усіх форм власності.

Звичайно, роботодавці підприємств та організацій всіх форм власності повинні приділяти величезну увагу питанням охорони праці.

Впродовж 2021 року посадовими особами Головного управління перевірено 1330 суб’єктів господарювання на 2303 об’єктах. При цьому кількість перевірок, під час яких були виявлені порушення становить 90% від загальної кількості перевірок, а саме ця цифра становить 2070.

– Як часто трапляються нещасні випадки на підприємствах?

– Є позитивні зміни в цьому напрямку. У 2021 році загальна кількість травмованих працівників на виробництві, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилось на 18% або на 24 потерпілих (112 проти 136). Зменшення загальної кількості травмованих на виробництві спостерігається на підприємствах енергетики, житлово-комунального господарства, машинобудування, водного транспорту, легкої, текстильної промисловості та пошиття одягу, в соціально-культурній сфері, торгівлі.

Але водночас спостерігається й збільшення кількості травмованих на виробництві в таких галузях як металургійна промисловість, будівництво та виробництво будматеріалів, залізничний та інші види транспорту, пошта, зв'язок, сільське та рибне господарства, харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів. Все ще досить вразливою за кількістю травмованих залишається галузь автомобільного транспорту.

Задля профілактики та запобігання виробничому травматизму фахівці Головного управління на постійній основі організовують та проводять семінари, де інформують про причини та обставини нещасних випадків, як можна уникнути виникнення випадків виробничого травматизму.

Роботодавцям на зустрічах нагадуємо про те, що вони несуть першочергову та особисту відповідальність за створення безпечних умов праці людей.

У сформованих умовах сьогодення, коли весь світ охопила пандемія, фахівцями Головного управління масово проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з метою недопущення захворювання COVID-19 серед працівників та відвідувачів підприємств та організацій.

– Ви сказали, що крім планових перевірок Головним управлінням проводяться ще й позапланові. Які повинні бути підстави для їх проведення? Чи інспектор може вирішити прийти на перевірку до будь-якого підприємства чи організації?

– На сьогодні проведення заходів державного нагляду (контролю) чітко врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зокрема статтею 6 Закону встановлено підстави для здійснення позапланових заходів, а саме:

– якщо суб’єкт господарювання письмово звернувся до Головного управління про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
– якщо виявилася та підтвердилися недостовірні дані, заявлені у документах обов’язкової звітності, подані суб’єктом господарювання;
– якщо потрібно перевірити виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
– якщо працівник обґрунтовано звернувся з тим, що його законні права порушені суб’єктом господарювання. Позаплановий захід у такому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
– якщо суб’єкт господарювання у встановлений термін не надав документи обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмові пояснення про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
– доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
– якщо настала аварія, смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Також серед підстав минулого року з’явилась можливість звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом. Тобто органи місцевого самоврядування на тій чи іншій території можуть проводити аналіз дотримання суб'єктами господарювання законодавства у тій чи іншій сфері та у випадку порушень повідомляти нам.

– Що стосується об’єктів підвищеної небезпеки – чи потрібні якісь дозвільні документи? Якщо так, які саме та яким чином проходить така процедура?

– Так, звичайно. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Головне управління видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами або незалежними експертними організаціями.

– Якщо суб’єкт не отримає відповідного дозволу, які санкції до нього застосовуються?

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

Однак не хочеться багато уваги приділяти лише відповідальності, адже робота Головного управління у першу чергу направлена на превентивну діяльність та якісне надання адміністративних послуг.

Тут хочеться наголосити на важливому моменті. Починаючи з грудня 2021 року Головне управління Держпраці в Одеській області адміністративні послуги надає виключно через центри надання адміністративних послуг. Одним із пріоритетів такої новизни є виключення потенційної корупційної складової.

Впродовж 2021 року видано 588 дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Перелік технологічних карток можна побачити на офіційному сайті Головного управління у розділі «Адміністративні послуги».

Одночасно хотілося б зазначити про значні досягнення у системі дерегуляції та цифровізації адміністративних послуг Держпраці. У 2021 році Міністерство економіки України та Державна служба України з питань праці спільно запустили електронну послугу щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці через Портал електронних сервісів Мінекономіки.

Реєстрація декларації є однією із найбільш запитуваних з переліку адміністративних послуг, що надаються Держпраці.

Для того, щоб отримати цю послугу необхідно зареєструватися на Порталі електронних сервісів Мінекономіки (my.gov.ua) та замовити послугу через персональний кабінет за посиланням https://bit.ly/3hmD7EN. Це не вимагає використання чи встановлення додаткового програмного забезпечення. Запровадження реєстрації декларації в електронному вигляді є першим кроком цифровізації усіх адмінпослуг Держпраці. Водночас Головне управління систематично проводить широку інформаційно-роз’яснювальну роботу із суб’єктами господарювання відносно подання Декларацій в електронному вигляді.

У минулому році зареєстровано 797 декларацій відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Прес-служба Головного управління Держпраці в Одеській області.

Інформагентство «Вікна-Одеса»

Оцифровка пленки
Реклама альбомов 300