На главную страницу сайта
Полоса газеты полностью.

ОФИЦИОЗ

ПРАВО НА СУБСИДIЇ


З метою реалiзацiї Указу Президента України та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України щодо надання державної пiдтримки соцiально вразливим верствам населення спрощено порядок надання житлово-комунальних субсидiй.

Сiм'ї, яким призначена житлова субсидiя, сплачують за житлово-комунальнi послуги в межах норми володiння чи користування загальною площею житла та нормативiв користування комунальними послугами 20 вiдсоткiв середньомiсячного сукупного доходу.
Сiм'ї пенсiонерiв та iнших непрацездатних громадян, а також родини, до складу яких входять неповнолiтнi дiти, iнвалiди I-ї i II-ї груп, сплачують за послуги 15 вiдсоткiв середньомiсячного сукупного доходу, якщо розмiр їх доходу на одну особу не перевищує 50 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму.
Громадяни можуть збiльшити також суму вiдшкодування, заощаджуючи електроенергiю, газ i воду. За кожнi 10 вiдсоткiв зменшення норм споживання межа вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг знижується на 2 вiдсотки (скажiмо, з 20-ти до 18 вiдсоткiв). Але для цього потрiбно встановити системи облiку енергоносiїв i води.
У 2006 роцi правом на призначення субсидiй на житлово-комунальнi послуги та на придбання твердого палива i скрапленого газу скористались 26360 сiмей (3,7 вiдсотка кiлькостi родин, якi мешкають в Одеськiй областi).
Монiторинг одержувачiв субсидiй свiдчить, що в порiвняннi з 1 грудня 2006 року контингент одержувачiв субсидiй збiльшився на 4783 сiм'ї, це в 1,6 раза бiльше, нiж у листопадi. Тому головне завдання, яке стоїть перед соцiальними установами, — не допустити черг, бюрократичної тяганини i якомога оперативнiше оформити вiдповiднi документи.
Заходи щодо цього передбаченi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2006 року № 1703 "Про спрощення порядку надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива".
Передусiм, для вдосконалення механiзму соцiального захисту скорочено кiлькiсть довiдок, якi треба подавати для призначення субсидiї.
Для призначення субсидiй громадянин, особа якого посвiдчується паспортом або iншим документом, подає до вiддiлу субсидiй довiдки про доходи кожної iз осiб, зареєстрованих у житловому примiщеннi, та вiдомостi про забезпеченiсть житловою площею та комунальними послугами (розмiри платежiв).
У вiддiлi субсидiй громадянин заповнює заяву та декларацiю про доходи i майновий стан осiб, зареєстрованих у житловому примiщеннi.
Спрощення порядку надання населенню житлових субсидiй не позбавляє громадян вiдповiдальностi за достовiрнiсть iнформацiї, яку вони надають органам, що призначають субсидiї.
Усi необхiднi вiдомостi про склад зареєстрованих у житлових примiщеннях, фактичне витрачання газу, води, електричної та теплової енергiї та розмiри платежiв вiддiли субсидiй вiдтепер отримуватимуть у виглядi спискiв, довiдок, даних на технiчних носiях вiд житлово-експлуатацiйних та iнших пiдприємств, про розмiр пенсiї — вiд територiальних пiдроздiлiв Пен-сiйного фонду України.
Скороченню черг сприятиме також те, що в разi затвердження нових тарифiв i цiн на житлово-комунальнi послуги, скраплений газ, тверде та рiдке пiчне побутове паливо субсидiї призначатимуться не протягом 2 мiсяцiв, як ранiше, а 3-х — з часу пiдвищення розмiру платежiв.
Враховуючи, що сьогоднi отримувачiв субсидiй буде набагато бiльше, Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю переглянуто режим роботи управлiнь працi та соцiального захисту населення: продовжено робочий час до останнього вiдвiдувача, прийом громадян — щоденно, без обiдньої перерви, робочий тиждень продовжено для вiдпрацювання прийнятих документiв.

Вiддiл зв`язкiв iз засобами масової iнформацiї
апарату Одеської облдержадмiнiстрацiї.

Полоса газеты полностью.
© 1999-2018, ИА «Вiкна-Одеса»: 65029, Украина, Одесса, ул. Мечникова, 30, тел.: +38 (067) 480 37 05, viknaodessa@ukr.net
При копировании материалов ссылка на ИА «Вiкна-Одеса» приветствуется. Ответственность за несоблюдение установленных Законом требований относительно содержания рекламы на сайте несет рекламодатель.